Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga

Trajanje projekta

2007 - 2009

Kategorija projekta

SLO

Partnerji

  • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Slovenija)
  • Biotehniška fakulteta, UL (Slovenija)
  • PINUS TKI d.d. (Slovenija)
  • Agrokombinat Maribor d.d. (Slovenija)

Predstavljen vseslovenski projekt je multidisciplinaren in se nanaša na področje več ministrstev. Predvideva sistemsko analizo potencialov proizvodnje biodizla iz relevantnih kmetijskih rastlin (oljnice) v RS in celovito vertikalno povezavo raziskovalno-razvojnih in gospodarskih partnerjev.

Slovenija je oktobra 1998 podpisala in julija 2002 tudi ratificirala Kyotski protokol s katerim je prevzela obveznost, da bo med leti 2008 in 2012 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 8 odstotkov glede na izhodiščno leto 1986. Obveznost zmanjševanja emisij po Kyotskem protokolu velja za šest skupin plinov in sicer: ogljikov dioksid, metan, didušikov oksid, fluorirane ogljikovodike, perfluorirane ogljikovodike in žveplov heksafluorid. Če želimo izpolniti določila Kyotskega protokola in direktivo 30/2003, bomo morali za Slovenijo zagotoviti vsako leto najmanj 26.000 ton biogoriv.

Dobra biološka razgradljivost, nizka toksičnost, zelo dobre mazalne lastnosti, nizka hlapljivost in visok indeks viskoznosti, ki se mu tudi z aditiviranimi mineralnimi olji ne moremo približati, so glavne dobre lastnosti rastlinskih naravnih olj, iz katerih lahko proizvedemo biodizel.

Na področju vmešavanja biodizla v dizel je zelo pomembno poreklo surovine. Zagotoviti pa je treba tudi stalen dotok surovine za biodizel z ustrezno kakovostjo. Raziskave v svetu se nadaljujejo v smeri iskanja primernih posevkov in izboljšanja pridelka olja obstoječih. Skladno z zagotavljanjem stalnega dotoka surovine z ustrezno kakovostjo le-te je potrebno dodelati tudi tehnologijo proizvodnje biodizla.