Advances in water power-control hydraulics experimental research

F. Majdič, J. Pezdirnik

Strojniški vestnik 54 (2008) 841–849.

Abstract

Predpisi in zakoni v zvezi z zaščito narave postajajo vedno zahtevnejši. Z uporabo vode namesto mineralnega hidravličnega olja v sistemih pogonsko-krmilne hidravlike lahko naredimo velik korak pri zmanjševanju onesnaževanja narave. Zamenjava vode z mineralnim hidravličnim oljem je razmeroma nova in težka naloga. V tem prispevku so predstavljene glavne posebnosti vode in zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri konstruiranju vsakega preizkuševališča in preizkušanca. V prispevku prikazujemo na novo zasnovano hidravlično preizkuševališče, ki zadosti vsem prej zapisanim zahtevam za vodo, kot hidravlično tekočino v pogonsko-krmilni hidravliki. Zaradi potrebe po neposredni primerjavi z oljno hidravliko je preizkuševališčezasnovano kot dvojno; vodno in oljno. Sistema sta si po osnovnih karakteristikah podobna. Predstavljeni so prvi rezultati dinamičnih odzivov obeh sistemov. Pri rezultatih meritev se vidi očitna razlika med vodnoin oljno hidravliko, ampak kljub temu obstaja optimizem za nadaljnje raziskave in razvoj vodne pogonsko-krmilne hidravlike. Ti prvi rezultati dokazujejo, da je preizkuševališče dobro zgrajeno za raziskave na področju vodne pogonsko-krmilne hidravlike, saj omogoča dober nadzor in kontrolo merilnih parametrov. V prihodnje bo potreben še nadaljnji razvoj preizkuševališča in metodologije preizkušanja za izvedbo trajnostnih testov hidravličnih sestavin vodne in oljne pogonsko-krmilne hidravlike. Environmental protection regulations are becoming increasingly strict. By using water instead of a hydraulic mineral oil in power-control hydraulic systems we can make a very positive step in complying with these regulations. However, introducing the water instead of oil in power control hydraulics is rather novel and difficult task. Moreover, due to several specifics of water that are also discussed in this paper, several requirements need to be fulfilled in every test rig and test specimen. In this paper we present a newly developed hydraulic test rig that is designed for these specific requirements of water as the hydraulic fluid in power control hydraulics. For direct comparison with oil system, the test rig is designed as a twin system with two equivalent circuits: one for water and one for oil tests. Some interesting results on dynamic response of both systems are presented. They show significant differences between the water and oil hydraulics. With these experiments, the test rig proved the suitability for the research in this new area and showed a good control of the parameters measured.

URL: http://www.sv-jme.eu/scripts/download.php?file=/data/upload/2008/SV-54-2008-12/3_Majdic_zl.pdf

Keywords: voda, mineralna olja, hidravlična olja, pogonsko-krmilna hidravlika, proporcionalni ventili


Export bibliography