Vzdrževanje hidravličnih naprav v Lesni industriji Kočevje

J. Pezdirnik, B. Pakiž

Ventil 11 (2005) 25–29.

Abstract

Naprave pogonsko-krmilne hidravlike so verjetno primernejse za koncept napovednega vzdrževanja kot ostali strojni sistemi. Vendar je treba pred izdelavo dobrega plana aktivnosti za preventivno vzdrzevanje hidravličnih naprav po stanju zbrati in analizirati veliko stevilo primernih tehničnih podatkov. Ta prispevek podaja rezultate analize okvar in delno tudi analize vzrokov okvar za 46 hidravličnih naprav v Lesni industriji Kočevje (LIK).

Power-control hydraulic systems are probably more suitable for the concept of predictive maintenance than other machine systems. Yet it is necessary for a lot of proper technical data to be collected and analyzed before a good plan of condition-based preventive maintenance activities on hydraulic systems can be made. This paper presents the results of the analysis of failures and also a part of the analysis of causes of failures for 46 hydraulic systems in the Wood Industry Kočevje (Lesna industrija Kočevje - LIK).

Keywords: pogonsko-krmilna hidravlika, analize okvar, vzroki okvar, hidravlične sestavine, power-control hydraulics, condition-based maintenance, failure analysis, hydraulic components, causes of failures


Export bibliography