Tok tekočine skozi reže v hidravličnih sestavinah : (tok kapljevine skozi reže med soležnimi vzporednimi ploskvami brez medsebojne relativne hitrosti)

J. Pezdirnik

Strojniški vestnik 47 (2001) 210–216.

Abstract

Prispevek podaja najprej izvajanje enačbe za izračun velikosti puščanja skozi reže v sestavinah pogonsko-krmilne hidravlike. Pri izvajanju enačbe so privzete nekatere poenostavitve, ki so navedene tudi v drugih literaturnih virih, ki pa večinoma podajajo samo končne enačbe za izračun toka puščanja kapljevine skozi reže. Te enačbe so v nekaterih primerih, ko je upoštevana tudi izsrednost lege bata proti izvrtini, zapisane v napačni obliki za tisti člen, ki v enačbi upošteva izsrednost. Pričujoči prispevek podaja, poleg nekoliko drugačnega podajanja kakor v [1], dodatno še oceno točnosti matematičnega zapisa za spreminjanje višine reže po obodu pri izsredni legi bata s krožnim prečnim presekom v izvrtini s prav tako krožnim prerezom in določenim, sicer majhnim, ohlapom med obema elementoma. ...

The paper gives a derivation of an equation for calculating the amount the leakage flow through gaps in the components of a power-control hydraulics system. In deriving the equation some simplifications were adopted, these are also stated in other reports that mostly give final equations only for the calculation of the fluid leakage flow through gaps. In some cases, where the eccentricity of the piston position against the borehole is considered, these equations are wrongly written for the part that considers the eccentricity. Besides a somewhat different derivation than presented in [1], this paper also gives an evaluation of the exactness of the mathematical formulation for changing the gap size by the circumference of the circular cross-section-shaped spool at the eccentric position in the borehole with a circular cross-section shape, too. There is a very small laxity between both elements.

Keywords: gapes, clearances, leackage, pistons, holes


Export bibliography